Chính tả: Gọi bạn

1. Nghe –viết : Gọi bạn (từ Một năm … đến hết)

?

- Bài chính tả có những chữ nào viết hoa ? Vì sao?

+ Những chữ đứng đầu mỗi câu thơ : Một, Suối, Lấy, Chờ, Lang, Chạy, Đến, Vẫn.

+ Những chữ là tên riêng: Bê Vàng, Dê Trắng.

+ Đặt sau dấu hai chấm, trong dấu ngoặc kép.

2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

a) (ngờ, nghiêng) : … ngả, nghi …

- Trả lời : ngả nghiêng, nghi ngờ

b) (ngon, nghe) : … ngóng, … ngọt

- Trả lời : nghe ngóng, ngon ngọt

3. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

a) (chở, trò) : … chuyện, che …

- Trả lời : trò chuyện, che chở

   (trắng, chăm) : … tinh, …chỉ

- Trả lời : trắng tinh, chăm chỉ

b) (gổ, gỗ) : cây …, gây …

- Trả lời: cây gỗ, gây gổ

    (mỡ, mở) : màu … , cửa …

- Trả lời: màu mỡ, mở cửa

Luyện bài tập vận dụng tại đây!