Chính tả: Kho báu

1. Nghe – viết : Kho báu (từ đầu đến trồng khoai, trồng cà.)

2. Điền vào chỗ trống ua hay ?

- voi h… vòi                            - m… màng

- th… nhỏ                                - chanh ch…

Trả lời :

- voi h vòi                           - mùa màng

- thuở nhỏ                               - chanh chua

3. Điền vào chỗ trống :

a) l hay n ?

Trả lời :

Ơn trời mưa nắng phải thì

Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.

         Công lênh chẳng quản bao lâu,

             Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.

Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang,

      Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

                                                                               Ca dao

b) ên hay ênh ?

-                                                     Cái gì cao lớn l… khênh

                                            Đứng mà không tựa ngã k… ngay ra.

                                                                                                   Câu đố

-                                                           Tò vò mà nuôi con nhện

                                                       Đến khi nó lớn, nó qu… nhau đi

                                                             Tò vò ngồi khóc tỉ ti :

                                                       Nhện ơi, nh… hỡi, nh… đi đằng nào ?

                                                                                                               Ca dao

Trả lời :

 

-                                                     Cái gì cao lớn lênh khênh

                                             Đứng mà không tựa ngã kềnh ngay ra.

-                                                           Tò vò mà nuôi con nhện

                                                      Đến khi nó lớn, nó quện nhau đi

                                                            Tò vò ngồi khóc tỉ ti :

                                                      Nhện ơi, nhện hỡi, nhện đi đằng nào ?

Luyện bài tập vận dụng tại đây!