Chính tả: Làm việc thật là vui

Phương pháp :

- Viết lại chính xác, trình bày đúng hình thức của bài Làm việc thật vui.

- Phân biệt khi sử dụng g/gh:

 + Dùng gh khi sau nó là e, ê, i

+ Dùng g trong các trường hợp còn lại.

1. Nghe-viết : Làm việc thật là vui (từ Như mọi vật … đến hết)

? Câu nào trong bài chính tả có nhiều dấu phẩy nhất ?

Trả lời : Bé làm bài, bé đi học, bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em đỡ mẹ.

2. Thi tìm các chữ bắt đầu bằng g hay gh:

Gợi ý :

- Bắt đầu bằng g: gà, gan, gang, gai, gặp, gập, gặm, gắn, gấu, gấc, gom, gan góc, gỗ, gốc, gốm, gợn sóng, …

- Bắt đầu bằng gh: ghế, ghe thuyền, con ghẹ, ghim giấy, ghìm xuống, ghen ghét, gói ghém, trêu ghẹo, …

3. Mội nhóm học tập có 5 bạn là Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng.

Em hãy viết tên các bạn ấy theo thứ tự bảng chữ cái.

Trả lời : An, Bắc, Dũng, Huệ, Lan.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!