Chính tả: Lượm

1. Nghe – viết : Lượm (hai khổ thơ đầu)

?

- Đếm số chữ của mỗi dòng thơ.

Mỗi dòng thơ gồm 4 chữ.

- Nên viết các dòng thơ từ ô nào trong vở ?

Nên viết các dòng thơ từ ô thứ 3.

2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

a) 

(sen, xen) : hoa …, … kẽ

(sưa, xưa) : ngày …, say …

(sử, xử) : cư …, lịch …

Trả lời :

- hoa sen, xen kẽ

- ngày xưa, say sưa

- cư xử, lịch sử

b)

(kín, kiến) : con …, … mít

(chín, chiến) : cơm …, … đấu

(tim, tiêm) : kim …, trái …

Trả lời :

- con kiến, kín mít

- cơm chín, chiến đấu

- kim tiêm, trái tim

3. Thi tìm nhanh các từ ngữ chứa tiếng :

a) Chỉ khác nhau ở âm s hay x.

Gợi ý : xa lạ - sa xuống, say sưa – cối xay, cuốn sách – túi xách, củ sắn – xắn tay áo, giếng sâu – xâu kim, xe máy – se lạnh, xem xét – sấm sét, vị sếp – sắp xếp, xinh đẹp – sinh ra, câu sung – xung phong…

b) Chỉ khác nhau ở âm i hay.

Gợi ý : gỗ lim – liêm khiết, nhịn ăn – nhiệm vụ, xin việc – thịt xiên, tìm kiếm – tiềm năng, …