Chính tả: Mưa bóng mây

1. Nghe – viết : Mưa bóng mây

? Tìm các chữ có vần ươi, ươt, oang, ay trong bài chính tả.

- Chữ có vần ươi : cười

- Chữ có vần ươt : ướt

- Chữ có vần oang :thoáng

- Chữ có vần ay : ngay, tay

2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

a) 

- (sương, xương) : … mù, cây … rồng

- (sa, xa) : đất phù …, đường …

- (sót, xót) : … xa, thiếu …

Trả lời :

sương mù, cây xương rồng

-  đất phù sa , đường xa

xót xa, thiếu sót

b) 

- (chiết, chiếc) : … cành, … lá

- (tiết, tiếc) : nhớ …, … kiệm

- (biết, biếc) : hiểu …, xanh …

Trả lời :

- chiết cành, chiếc

- nhớ tiếc, tiết kiệm

- hiểu biết, xanh biếc