Chính tả: Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên

1. Nghe – viết :

Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên

    Hằng năm, cứ đến mùa xuân, đồng bào Ê-đê, Mơ-nông lại tưng bừng mở hộ đua voi. Hàng trăm con voi nục nịch kéo đến. Mặt trời chưa mọc, từ các buôn, bà con đã nườm nượp đổ ra. Các chị mặc những chiếc váy thêu rực rỡ, cổ đeo vòng bạc …

                                                                                                                     Theo Lê Tấn

? Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ? Vì sao ?

- Tên bài chính tả : Ngày

- Tên riêng : Tây Nguyên, Ê-đê, Mơ-nông.

- Những chữ đứng đầu câu : Hằng, Hàng, Mặt, Các.

2. 

a) Điền vào chỗ trống l hay n ?

…ăm gian …ều cỏ thấp …e te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập …òe

…ưng giậu phất phơ màu khói nhạt

…àn ao lóng …ánh bóng trăng …oe.

                                          Nguyễn Khuyến

Trả lời :

Năm gian lều cỏ thấp le te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.

b) Tìm những tiếng có nghĩa để điền vào ô trống :

Luyện bài tập vận dụng tại đây!