Chính tả: Ngày hôm qua đâu rồi ?

Phương pháp :

-Viết hoa đầu mỗi câu thơ.

- Phân biệt khi viết vần l/n, an/ang

1. Nghe – viết: Ngày hôm qua đâu rồi? (khổ thơ cuối)

- Chữ đầu các dòng thơ viết như thế nào?

- Nên viết mỗi dòng thơ từ ô nào trong vở của em?

Trả lời :

- Chữ đầu các dòng thơ viết hoa.

- Nên viết mỗi dòng thơ từ ô thứ 4

2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:

a) (lịch, nịch) : quyển …, chắc …

    (làng, nàng) : … tiên, … xóm

b) (bàng, bàn) : cây …, cái …

    (thang, than) : hòn …, cái …

Trả lời :

a) quyển lịch, chắc nịch

   nàng tiên, làng xóm

b) cây bàng, cài bàn

   hòn than, cái thang

3. Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:

Trả lời :

4. Học thuộc bảng chữ cái vừa viết.

Học thuộc bằng cách tập viết hoặc đọc nhẩm nhiều lần.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!