Chính tả: Ngày lễ

1. Tập chép :

Ngày lễ

    Ngày 8 tháng 3 hàng năm là Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngày 1 tháng 5 là Ngày Quốc tế Lao động. Ngày 1 tháng 6 là ngày Quốc tế Thiếu nhi. Còn ngày 1 tháng 10 được lấy làm Ngày Quốc tế Người cao tuổi.

? Những chữ nào trong tên các ngày lễ trên được viết hoa ?

Các chữ được viết hoa : Ngày, Quốc, Phụ, Lao, Thiếu, Người

2. Điền vào chỗ trống c hay k ?

con …á, con …iến, cây …ầu, dòng …ênh

Trả lời: con cá, con kiến, cây cầu, dòng kênh.

3. Điền vào chỗ trống :

a) l hay n ?

…o sợ, ăn …o, hoa …an, thuyền …an

Trả lời: lo sợ, ăn no, hoa lan, thuyền nan

b) nghỉ hay nghĩ ?

… học, lo …, … ngơi, ngẫm …

Trả lời: nghỉ học, lo nghĩ, nghỉ ngơi, ngẫm nghĩ

Luyện bài tập vận dụng tại đây!