Chính tả: Người mẹ hiền

1. Tập chép : Người mẹ hiền (từ Vừa đau vừa xấu hổ … đến Chúng em xin lỗi cô)

? Trong bài chính tả có những dấu câu nào ?

Dấu chấm, dấu phẩy, dấu gạch ngang, dấu hai chấm, dấu chấm hỏi.

2. Điền vào chỗ trống ao hay au ?

a) Một con ngựa đ…, cả tàu bỏ cỏ.

b) Trèo c… ngã đ…

Trả lời :

- Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

- Trèo cao ngã đau.

3. Điền vào chỗ trống:

a) r, d hay gi?

- con …ao, tiếng …ao hàng, …ao bài tập về nhà.

- dè …ặt, …ặt giũ quần áo, chỉ có …ặt một loài cá.

Trả lời :

- con dao, tiếng rao hàng, giao bài tập về nhà.

- dè dặt, giặt giũ quần áo, chỉ có rặt một loài cá.

b) uôn hay uông ?

- M… biết phải hỏi, m… giỏi phải học.

- Không phải bò

   Không phải trâu

   … nước ao sâu

    Lên cày ruộng cạn.

                     Câu đố

Trả lời :

- Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.

- Không phải bò

  Không phải trâu

  Uống nước ao sâu

  Lên cày ruộng cạn.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!