Chính tả: Ông và cháu

1. Nghe – viết :

                                  Ông và cháu

                             Ông vật thi với cháu

                             Keo nào ông cũng thua

                             Cháu vỗ tay hoan hô :

                             “Ông thua cháu, ông nhỉ !”

 

                             Bế cháu ông thủ thỉ :

                             “Cháu khỏe hơn ông nhiều

                             Ông là buổi trời chiều

                             Cháu là ngày rạng sáng.”

                                                      Phạm Cúc

? Tìm các dấu hai chấm và dấu ngoặc kép trong bài.

Các dấu hai chấm và dấu ngoặc kép đó là:

- Cháu vỗ tay hoan hô :

“Ông thua cháu, ông nhỉ !”

- Bế cháu ông thủ thỉ :

“Cháu khỏe hơn ông nhiều

 Ông là buổi trời chiều

 Cháu là ngày rạng sáng.”

2. Tìm 3 chữ bắt đầu bằng c, 3 chữ bắt đầug bằng k.

Gợi ý:

- Chữ bắt đầu bằng c : cắt, ca, cá, cáu, cản, cạn, cải, cãi, có, cọ, cỗ, cổ, cờ, cũ, củi, cữ, …

- Chữ bắt đầu bằng k : kẻ, kẽ, kén, kẻng, ké, kê, kệ, kể, kế, kề, kênh, kềnh, kinh, kình, kí, kĩ, kính,…

3.

a) Điền vào chỗ trống l hay n ?

Lên …on mới biết …on cao

…uôi con mới biết công …ao mẹ thầy.

                                                Tục ngữ

Trả lời :

Lên non mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy.

b) Ghi trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

dạy bao - cơn bao                         lặng le – số le

mạnh me – sứt me                        áo vai – vương vai

Trả lời :

dạy bảo - cơn bão                         lặng lẽ– số lẻ

mạnh mẽ – sứt mẻ                        áo vải – vương vãi

Luyện bài tập vận dụng tại đây!