Chính tả: Quả tim khỉ

1. Nghe – viết : Quả tim khỉ (từ Bạn là ai ? … đến hoa quả mà Khỉ hái cho.)

?

- Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa ? Vì sao ?

+ Chữ đầu tiên trong tên bài chính tả : Quả

+ Tên riêng : Khỉ, Cá Sấu

+ Từ đứng đầu mỗi câu : Bạn, Vì, Tôi, Từ.

- Tìm lời của Khỉ và của Cá Sấu. Những lời nói ấy đặt sau dấu gì ?

+ Lời của Khỉ : Bạn là ai ? Vì sao bạn khóc ?

+ Lời của Cá Sấu : Tôi là Cá Sấu. Tôi khóc vì chả ai chơi với tôi.

- > Những lời nói ấy đặt sau dấu gạch đầu dòng.

2. Điền vào chỗ trống :

a) s hay x ?    

 - …ay sưa, …ay lúa

- …ông lên, dòng …ông

Trả lời :

- say sưa, xay lúa

- xông lên, dòng sông

b) ut hay uc ?

- ch…´ mừng, chăm ch…´

- l… lội, l… lọi

Trả lời :

- chúc mừng, chăm chút

- lụt lội, lục lọi

3.

a) Tên nhiều con vật thường bắt đầu bằng s : sói, sẻ, sứa, …

Em hãy tìm thêm các tên khác.

- Gợi ý : sói, sẻ, sứa, sao biển, sên, thạch sùng,  sâu, sáo, sơn ca, sư tử, sóc, sếu, sam, sò,…

b) Tìm tiếng có vần uc hoặc vần ut, có nghĩa như sau :

- Co lại : rụt

- Dùng xẻng lấy đất, đá, cát … : xúc

-  Chọi bằng sừng hoặc bằng đầu : húc