Chính tả: Sông Hương

1. Nghe – viết : Sông Hương (từ Mỗi mùa hè … đến dát vàng.)

? Tìm và viết tên riêng trong bài chính tả.

Tên riêng : Hương Giang

2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống :

a) (giải, dải, rải) : … thưởng, … rác, … núi

    (giành, dành, rành) : … mạch, để … , tranh …

b) (sứt, sức) : … khỏe, … mẻ

    (đứt, đức) : cắt …, đạo …

    (nứt, nức) : … nở, … nẻ

Trả lời :

a)

- giải thưởng, rải rác, dải núi.

- rành mạch, để dành, tranh giành

b) 

- sức khỏe, sứt mẻ

- cắt đứt, đạo đức

- nức nở, nứt nẻ

3. Tìm các tiếng :

a) Bắt đầu bằng gi hoặc d có nghĩa như sau :

- Trái với hay : dở

- Tờ mỏng, dùng để viết chữ lên : giấy

b) Có vần ưt hoặc ưc, có nghĩa như sau :

- Chất lỏng màu tím, xanh hoặc đen, dùng để viết chữ : mực

- Món ăn bằng hoa quả rim đường : mứt.