Chính tả: Thư Trung thu

1. Nghe – viết : Thư Trung thu ( 12 dòng thơ trong bài)

?

- Bài thơ của Bác Hồ có những từ xưng hô nào ?

Bác, các cháu

- Những từ nào trong bài phải viết hoa ? Vì sao ?

+ Viết hoa tên riêng : Bác Hồ Chí Minh

+ Viết hoa chữ đầu mỗi dòng thơ.

2. Viết tên các vật :

a) Chữ l hay chữ n ?

1. chiếc lá         2. quả na          3. cuộn len       4. chiếc nón

b) Dấu hỏi hay dấu ngã ?

5. cái tủ         6. khúc gỗ          7. cửa sổ          8. con muỗi

3. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

a)

- (nặng, lặng) : … lẽ, … nề

- (lo, no) : … lắng, đói …

Trả lời :

- lặng lẽ, nặng nề

- lo lắng, đói no.

b) 

-(đổ, đỗ) : thi …, …rác

-(giả, giã) : … vờ (đò), … gạo

Trả lời :

- thi đỗ, đổ rác

- giả vờ, giã gạo.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!