Chính tả: Tiếng võng kêu

1. Tập chép : Tiếng võng kêu (khổ thơ 2)

? Chữ đầu các dòng thơ được viết thế nào ?

- Được viết hoa.

2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

a)

 (lấp, nấp) : … lánh

(lặng, nặng) : … nề

(lanh, nanh) : … lợi

(lóng, nóng) : … nảy

Trả lời : lấp lánh, nặng nề, lanh lợi, nóng nảy.

b)

(tin, tiên) : … cậy

(tìm, tiềm) : … tòi

(khim, khiêm) : … tốn

(mịt, miệt) : … mài

Trả lời : tin cậy, tìm tòi, khiêm tốn, miệt mài.

c)

(thắt, thắc) : … mắc

 (chắt, chắc) : … chắn

(nhặt, nhặc) : … nhạnh

Trả lời : thắc mắc, chắc chắn, nhặt nhạnh

Luyện bài tập vận dụng tại đây!