Chính tả: Tìm ngọc

1. Nghe – viết :

Tìm ngọc

    Chó và Mèo là những con vật rất tình nghĩa. Thấy chủ buồn vì mất viên ngọc được Long Vương tặng, chúng xin đi tìm. Nhờ nhiều mưu mẹo, chúng đã lấy được viên ngọc. Từ đó người chủ càng thêm yêu quý hai con vật thông minh, tình nghĩa.

2. Điền vào chỗ trống ui hay uy ?

- Chàng trai xuống th… cung, được Long Vương tặng viên ngọc q… .

-> thủy cung, ngọc q

- Mất ngọc, chàng trai ngậm ng… . Chó và Mèo an … chủ .

-> ngậm ngùi, an ủi

- Chuột ch… vào tủ, lấy viên ngọc cho Mèo. Chó và Mèo v… lắm.

-> chui, vui

3. Điền vào chỗ trống :

a) r, d hay gi ?

             …ừng núi, …ừng lại, cây …ang, …ang tôm

Trả lời : rừng núi, dừng lại, cây giang, rang tôm

b) et hay ec ?

             lợn kêu eng …´, h…´ to, mùi kh…´

Trả lời : lợn kêu eng éc, hét to, mùi khét

Luyện bài tập vận dụng tại đây!