Chính tả: Trâu ơi !

1. Nghe – viết :

Trâu ơi !

Trâu ơi ta bảo trâu này

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta

Cấy cày vốn nghiệp nông gia

Ta đây trâu đấy, ai mà quản công

Bao giờ cây lúa còn bông

Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.

                            Ca dao

2. Thi tìm những tiếng chỉ khác nhau ở vần ao hoặc au.

báo – báu, cáo – cáu, cao – cau, đao – đau , háo – háu , láo – láu, lao – lau, lào – làu, mào – màu, máo – máu, nhao – nhau, phao – phau, trao – trau, cháo- cháu, sao – sau, sáo – sáu, …

3. Tìm những tiếng thích hợp có thể điền vào chỗ trống :

a)

  tr                                            ch

cây tre                                   che nắng

buổi trưa                               chưa ăn

ông trăng                              chăng dây

con trâu                                châu báu

 nước trong                           chong chóng

b)

 thanh hỏi                              thanh ngã         

   mở cửa                                   thịt mỡ

  ngả mũ                                    ngã ba

  nghỉ ngơi                                 suy nghĩ

  đổ rác                                       đỗ xanh

 vẩy cá                                        vẫy tay

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!