Chính tả: Trên chiếc bè

Phương pháp:

- Viết hoa đầu mỗi câu (sau dấm chấm)

- Phân biệt đúng khi viết iê/yê, r/d/gi

1. Nghe-viết: Trên chiếc bè (từ Tôi và Dế Trũi … đến nằm dưới đáy.)

?

- Bài chính tả có những chữ nào viết hoa ? Vì sao ?

+ Tên bài: Trên

+ Tên riêng: Dế Trũi

+ Từ đứng đầu mỗi câu: Tôi, Chúng, Ngày, Bè, Mùa

2. Tìm ba chữ cái có, ba chữ cái có.

Gợi ý:

- hiền lành, tiếc nuối, cái liềm, xiên thịt, liếc mắt, kiêu ngạo, xiêu vẹo, chiều tối, liều thuốc, …

- yêu quý, yếu ớt, dấu huyền, tuyết rơi, tuyệt vời, duyệt binh, quyết tâm, …

3. Phân biệt cách viết các chữ in đậm trong câu :

a)

 Hòa dỗ em đội mũ để đi ăn giỗ ông ngoại.

- viết dỗ : dỗ dành, dạy dỗ

- viết giỗ: giỗ tổ, cúng giỗ

Chúng tôi lênh đênh trên dòng sông ròng rã ba ngày.

- viết dòng : dòng sông, dòng nước

- viết ròng : ròng rã, ròng ròng

b)

Tôi viết những vần thơ về vầng trăng quê hương.

- viết vần : vần thơ, gieo vần

- viết vầng : vầng trăng

Dân làng dâng lên nhà vua nhiều của ngon vật lạ.

- viết dân : dân làng, nhân dân, nông dân,  công dân

- viết dâng : dâng lên, nước dâng, dâng hiến