Chính tả: Voi nhà

1. Nghe – viết : Voi nhà (từ Con voi lúc lắc vòi … đến hướng bản Tun.)

?

- Tìm câu có dấu gạch ngang và câu có dấu chấm than.

Tứ lo lắng :

- Nó đập tan xe mất. Phải bắn thôi !

- Viết các tiếng huơ, quặp

2. 

a) Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

- (xâu, sâu) : … bọ, … kim

- (sắn, xắn) : củ …, … tay áo

- (xinh, sinh) : … sống, … đẹp

- (sát, xát) : … gạo, … bên cạnh

Trả lời :

- sâu bọ, xâu kim

- củ sắn, xắn tay áo

- sinh sống, xinh đẹp

- xát gạo, sát bên cạnh.

b) Tìm những tiếng có nghĩa để điền vào ô trống :