Tập viết: Chữ hoa: M, N

1. Phương pháp :

-  Chữ hoa M, N  nằm trong nhóm chữ hoa có nét tương đồng.

- Viết chữ hoa đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.

- Với các câu ứng dụng : chữ đầu câu phải viết hoa.

a) Chữ M : gồm 4 nét :

- Nét 1 : nét móc ngược phải.

- Nét 2 : nét thẳng đứng.

- Nét 3 : nét xiên phải

- Nét 4 : nét móc xuôi phải.

b) Chữ N : gồm 3 nét :

- Nét 1 : nét móc ngược phải.

- Nét 2 : nét thắng xiên

- Nét 3 : nét móc xuôi phải.

2. Tập viết :

a) Tập viết chữ : M, N

b) Viết ứng dụng :

- Miệng nói tay làm.

- Nghĩ trước nghĩ sau.