Điểm, đoạn thẳng

I. Kiến thức cần nhớ

II. Dạng toán: Đọc tên các điểm, đoạn thẳng có trong hình vẽ

- Điểm thường được kí hiệu bằng dấu chấm và tên điểm được viết bằng chữ in hoa.

- Đoạn thẳng là đoạn nối hai điểm lại với nhau. Tên đoạn thẳng được viết bằng chữ in hoa.

Ví dụ:

a) Kể tên các điểm trong hình vẽ.

b) Kể tên các đoạn thẳng trong hình vẽ.

Giải:

a) Các điểm có trong hình vẽ là điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm M, điểm N.

b) Các đoạn thẳng có trong hình vẽ là AB, CD.

III. Dạng toán: Kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ

Đoạn thẳng là đoạn nối hai điểm lại với nhau. Tên đoạn thẳng được viết bằng chữ in hoa.

Ví dụ: Kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ sau:

Giải:

a) Các đoạn thẳng có trong hình vẽ là AB, BC.

b) Các đoạn thẳng có trong hình vẽ là MN, NP, PQ, QR.

IV. Dạng toán: Xác định độ dài đoạn thẳng cho trước bằng thước đo độ dài

Cách đo độ dài của một đoạn thẳng: Đặt thước kẻ dọc theo đoạn thẳng, một đầu của đoạn thẳng trùng với vạch số 0 ghi trên thước, đầu kia trùng với vạch số mấy ghi trên thước thì đó chính là số đo độ dài của đoạn thẳng cần đo.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Đoạn thẳng MN dài … cm.

Đoạn thẳng PQ dài … cm.

Giải:

Đoạn thẳng MN dài 6 cm.

Đoạn thẳng PQ dài 8 cm.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!