Đơn vị, chục, trăm, nghìn

I. Kiến thức cần nhớ

1, Đếm theo đơn vị

2. Đếm theo chục

3. Đếm theo trăm

II. Dạng toán: Mối quan hệ giữa các hàng đơn vị, chục, trăm và nghìn

Phương pháp

Em cần ghi nhớ:          10 đơn vị = 1 chục

                                    10 chục = 1 trăm

                                    10 trăm = 1 nghìn

Ví dụ: Điền số vào chỗ chấm thích hợp.

8 chục = …….đơn vị.

Giải

Vì 10 đơn vị = 1 chục nên 80 đơn vị = 8 chục.

Vậy 8 chục = 80 đơn vị.

III. Dạng toán: Đọc các số có ba chữ số

Phương pháp

Em đọc lần lượt theo các hàng từ trái qua phải: trăm, chục, đơn vị.

Ví dụ: Đọc các số sau:

Số 123 đọc là: ………………………………………………………………………………………

Số 504 đọc là: ………………………………………………………………………………………

Giải

Số 123 đọc là: Một trăm hai mươi ba.

Số 504 đọc là: Năm trăm linh tư.

IV. Dạng bài: Viết số từ các hình ảnh các hàng cho trước.

Phương pháp giải:

Em quan sát hình ảnh và xác định các hàng trăm, chục, đơn vị.

Em viết số theo thứ tự từ trái qua phải: trăm, chục, đơn vị.

Ví dụ: Viết số:

Giải

Hình trên gồm có một trăm, chín chục, không đơn vị.

Ta viết số: 190

V. Dạng toán: Đếm các số cách đều tròn trăm, tròn chục

Phương pháp

- Đếm số tròn trăm: số liền sau hơn số liền trước 1 trăm

- Đến số tròn chục: số liền sau hơn số liền trước 1 chục

Ví dụ:

a, Điền vào chỗ trống

b, Điền vào chỗ trống

Giải

a, Điền vào chỗ trống

b, Điền vào chỗ trống

VI. Dạng toán: Xác định số lượng của đồ vật.

Phương pháp:

Đồ vật chia thành các nhóm tròn chục, tròn trăm bằng nhau:

- Bước 1: Em xác định số lượng vật trong một nhóm và số nhóm.

- Bước 2: Em lấy số lượng vật trong một nhóm nhân với số nhóm.

Đồ vật chia thành các nhóm tròn chục, tròn trăm không bằng nhau:

- Bước 1: Em xác định số lượng vật trong một nhóm và số nhóm.

- Bước 2: Em lấy số lượng vật trong các nhóm cộng lại với nhau.  

Ví dụ 1 : Mỗi lọ kẹo có 100 viên.

Có ……. lọ kẹo.

Có ……. viên kẹo.

Giải

Mỗi lọ kẹo có 100 viên.

Có 7 lọ kẹo.

Có 700 viên kẹo.

Ví dụ 2: Số cúc áo có trong hình vẽ bên là:

A. 800

B. 170

C. 80

Giải

Hộp to có 100 chiếc cúc.

Mỗi hộp nhỏ có 10 chiếc cúc, có 7 hộp nhỏ tương ứng với 70 chiếc cúc.

Vậy trong hình có tất cả 170 chiếc cúc.

Chọn đáp án: B

Luyện bài tập vận dụng tại đây!