Đựng nhiều nước, đựng ít nước

I. Kiến thức cần nhớ

II. Dạng toán: Đựng nhiều hơn, ít hơn hay bằng nhau

Ví dụ 1: Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm:

Bình A đựng ... bình B.

A. Nhiều hơn                      B. Ít hơn                        C. Bằng nhau

Giải:

Quan sát ta thấy bình A nhỏ hơn bình B nên bình A đựng ít hơn bình B.

Chọn đáp án B.

Ví dụ 2: Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Rót hết nước từ bình A và bình B được các cốc nước (như hình vẽ).

a) Lượng nước ở bình A là  

 cốc. Lượng nước ở bình B là 
 cốc.

b) Lượng nước ở bình B nhiều hơn lượng nước ở bình A là  

 cốc

Giải:

a) Lượng nước ở bình A là 4 cốc. Lượng nước ở bình B là 6 cốc.

b) Lượng nước ở bình B nhiều hơn lượng nước ở bình A là:

                   6 – 4 = 2 (cốc)

                             Đáp số: 2 cốc.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!