Giờ - phút

I. Kiến thức cần nhớ

II. Dạng toán: Đọc giờ trên đồng hồ

Ví dụ: Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ?

Giải:

III. Dạng toán: Tìm đồng hồ chỉ thời gian thích hợp

Ví dụ: Mỗi bức tranh phù hợp với đồng hồ nào?

Giải:

IV. Dạng toán: Tìm hai đồng hồ chỉ cùng thời gian

Ví dụ: Tìm hai đồng hồ chỉ cùng thời gian vào buổi chiều, tối hoặc đêm.

Giải: