Giờ - Phút

I. Kiến thức cần nhớ

II. Dạng toán: Quay đồng hồ theo các giờ, phút

Phương pháp

Em quay kim giờ theo yêu cầu của bài.

Em quay kim phút:

+ Kim phút ở số 12 chỉ giờ đúng.

+ Kim phút ở số 3 chỉ 15 phút.

+ Kim phút ở số 6 chỉ 30 phút.

Ví dụ: Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ:

7 giờ 15 phút

14 giờ 30 phút

11 giờ rưỡi

Giải

III. Dạng toán: Đọc giờ trên đồng hồ

Ví dụ: Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ?

Giải:

IV. Dạng toán: Tìm đồng hồ chỉ thời gian thích hợp

Ví dụ: Mỗi bức tranh phù hợp với đồng hồ nào?

Giải:

Luyện bài tập vận dụng tại đây!