Giới thiệu tiền Việt Nam

I. Kiến thức cần nhớ

Lưu ý:

Ngoài ra còn một số tờ tiền loại khác nữa, chẳng hạn tờ tiền hai nghìn đồng, tờ tiền năm nghìn đồng, ...

II. Dạng toán: Quan sát hình ảnh và nêu giá trị của tờ tiền

Ví dụ: Tờ tiền sau đây có giá trị bao nhiêu đồng?

A. 100 đồng                          B. 200 đồng

C. 500 đồng                          D. 1000 đồng

Giải:

Tờ tiền đã cho có giá trị là 500 đồng.

Chọn đáp án C.

III. Dạng toán: Quan sát tranh rồi đếm số tờ tiền mỗi loại

Quan sát tranh, xác định giá trị của từng tờ tiền rồi đếm số tiền mỗi loại có trong tranh.

Ví dụ: Quan sát tranh rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Giải:

Luyện bài tập vận dụng tại đây!