Hình tứ giác

I. Kiến thức cần nhớ

II. Dạng toán: Tìm hình tứ giác trong các hình đã cho

Ví dụ: Trong các hình sau, hình nào là hình tứ giác?

Giải:

Các hình tứ giác có trong hình (được đánh dấu X) là:

III. Dạng toán: Đếm số hình tứ giác có trong mỗi hình vẽ

Ví dụ: Trong mỗi hình dưới đây có bao nhiêu hình tứ giác?

Giải:

(Các hình tứ giác có trong mỗi hình được đánh dấu X như hình vẽ). 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!