Hơn, kém nhau bao nhiêu

I. Kiến thức cần nhớ

II. Dạng toán: Hơn nhau bao nhiêu?

Ví dụ: Minh 7 tuổi, mẹ 32 tuổi. Hỏi mẹ hơn Minh bao nhiêu tuổi?

Phương pháp giải:

Để tìm được mẹ hơn Minh bao nhiêu tuổi ta lấy tuổi của mẹ trừ đi tuổi của Minh.

Giải chi tiết:

Mẹ hơn Minh số tuổi là:

32 – 5 = 27 (tuổi)

Đáp số: 27 tuổi.

III. Dạng toán: Kém nhau bao nhiêu?

Ví dụ: Băng giấy màu vàng dài 9 cm, băng giấy màu xanh dài 6 cm. Hỏi băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu vàng bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải:

Để tìm số xăng-ti-mét băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu vàng ta lấy độ dài băng giấy màu vàng trừ đi độ dài băng giấy màu xanh.

Giải chi tiết:

Băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu vàng số xăng-ti-mét là:

9 – 6 = 3 (cm)

Đáp số: 3 cm.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!