Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động

1. Hãy kể tên các môn em học ở lớp 2.

- Các môn chính: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Thể dục, Nghệ thuật (Âm nhạc, Thủ công, Mỹ thuật).

- Môn tự chọn: Tiếng Anh.

2. Các tranh dưới đây vẽ một số hoạt động của người. Hãy tìm từ chỉ mỗi hoạt động.

- Tranh 1 : đọc bài.

- Tranh 2 : viết bài

- Tranh 3 : dạy học

- Tranh 4 : trò chuyện.

3. Kể lại nội dung mỗi tranh trên bằng 1 câu.

- Tranh 1 : Hoa đang chăm chú đọc bài.

- Tranh 2 : Minh viết bài say sưa.

- Tranh 3 : Bố dạy Nam học bài.

- Tranh 4 : Nga và Đào đang trò chuyện vui vẻ.

4. Chọn từ chỉ hoạt động thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây :

a) Cô Tuyết Mai … môn Tiếng Việt.

- dạy

b) Cô … bài rất dễ hiểu.

- giảng

c) Cô … chúng em chăm học.

- khen

Luyện bài tập vận dụng tại đây!