Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu ?

1. Xếp tên các loài chim cho trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp

(cú mèo , gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh)

a) Gọi tên theo hình dáng : chim cánh cụt, cú mèo, vàng anh

b) Gọi tên theo tiếng kêu : tu hú, cuốc, quạ

c) Gọi tên theo cách kiếm ăn: bói cá, gõ kiến, chim sâu,

2. Dựa vào những bài tập đọc đã học, trả lời các câu hỏi sau :

a) Bông cúc trắng mọc ở đâu ?

- Bông cúc trắng mọc bên bờ rào, giữa đám cỏ dại.

b) Chim sơn ca bị nhốt ở đâu ?

- Chim sơn ca bị nhốt ở trong lồng.

c) Em làm thẻ mượn sách ở đâu ?

- Em làm thẻ mượn sách ở thư viện.

3. Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu hỏi sau :

a) Sao chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường.

- Sao chăm chỉ họp ở đâu ?

b) Em ngồi ở dãy bàn thứ tư, bên trái.

- Em ngồi ở đâu ?

c) Sách của em để trên giá sách.

- Sách của em để ở đâu ?

Luyện bài tập vận dụng tại đây!