Luyện từ và câu: từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy

1. Nói tên các loài chim trong những tranh sau :

(đại bàng, cú mèo, chim sẻ, sáo sậu, cò, chào mào, vẹt)

Trả lời :

1. chào mào        2. chim sẻ            3. cò                4. đại  bàng                 

5. vẹt                 6. sáo sậu             7. cú mèo

2. Hãy gọi tên loài chim thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây :

a) Đen như …

b) Hôi như …

c) Nhanh như …

d) Nói như …

e) Hót như …

(vẹt, quạ, khướu, cú, cắt)

Trả lời :

a) Đen như quạ

b) Hôi như

c) Nhanh như cắt

d) Nói như vẹt

e) Hót như khướu

3. Chép lại đoạn văn dưới đây cho đúng chính tả sau khi thay ô trống bằng dấu chấm, dấu phẩy.

    Ngày xưa có đôi bạn Diệc và Cò ... Chúng thường cùng ở ... cùng ăn ... cùng làm việc và đi chơi cùng nhau ¨ Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng.

Trả lời :

    Ngày xưa có đôi bạn Diệc và Cò. Chúng thường cùng ở, cùng ăn, cùng làm việc và đi chơi cùng nhau. Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!