Luyện từ và câu: từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào ?

1. Xếp tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp.

(hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, thỏ, ngựa vằn, bò rừng, khỉ, vượn, tê giác, sóc, chồn, cáo, hươu)

a) Thú dữ, nguy hiểm : hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, bò rừng, tê giác

b) Thú không nguy hiểm : thỏ, ngựa vằn, khỉ, vượn, sóc, chồn, cáo, hươu

2. Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời những câu hỏi sau :

a) Thỏ chạy như thế nào ?

- Thỏ chạy nhanh như bay.

b) Sóc chuyền từ cành này sang cành khác như thế nào ?

- Sóc chuyền từ cành này sang cành khác nhanh thoăn thoắt.

c) Gấu đi như thế nào ?

- Gấu đi khệ nệ.

d) Voi kéo gỗ như thế nào ?

- Voi kéo gỗ rất khỏe.

3. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm dưới đây :

a) Trâu cày rất khỏe.

- Trâu cày như thế nào ?

b) Ngựa phi nhanh như bay.

- Ngựa phi như thế nào ?

c) Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói thèm rỏ dãi.

- Thấy chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói như thế nào ?

d) Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười khành khạch.

- Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười như thế nào ?

Luyện bài tập vận dụng tại đây!