Luyện từ và câu: Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì ?

1. Cách viết các từ ở nhóm (1) và nhóm (2) khác nhau như thế nào? Vì sao?

Trả lời :

- Các từ ở nhóm (1) là tên chung, không phải viết hoa.

- Các từ nhóm (2) là tên riêng của một dòng sông, một ngọn núi, một thành phố, một học sinh nên phải viết hoa.

2. Hãy viết :

a) Tên hai bạn trong lớp.

Ví dụ : Nguyễn Đức Thắng, Hoàng Minh Ngọc, …

b) Tên một dòng sông (hoặc suối, kênh, rạch, hồ, núi,…) ở địa phương em.

Ví dụ : sông Đà, sông Hồng, núi Tản Viên, …

3. Đặt câu theo mẫu :

a) Giới thiệu trường em.

Gợi ý: Trường em là Trường Tiểu học Kim Đồng.

b) Giới thiệu một môn học em yêu thích.

Gợi ý: Môn học em yêu thích là môn Kể chuyện.

c) Giới thiệu làng (xóm, bản, ấp, buôn, sóc, phố) của em.

Thôn Minh Hòa của em là một thôn có nếp sống văn hóa.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!