Luyện từ và câu: Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào? Mở rộng vốn từ: từ ngữ về vật nuôi

1. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau :

                   tốt, ngoan, nhanh, trắng, cao, khỏe

Trả lời :

tốt – xấu ,  ngoan – hư , nhanh – chậm , trắng – đen , cao – thấp ,  khỏe – yếu

2. Chọn một cặp từ trái nghĩa ở bài tập 1, hãy đặt câu với mỗi từ trong cặp từ trái nghĩa đó.

Gợi ý :

3. Viết tên các con vật trong tranh.

Trả lời :

1. Gà        2. Vịt        3. Ngan       4. Ngỗng       5. Bồ câu      

6. Dê        7. Cừu      8. Thỏ         9. Bò            10. Trâu

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!