Luyện từ và câu: Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy

1. Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong những câu sau :

a) Con trâu ăn cỏ.

b) Đàn bò uống nước dưới sông.

c) Mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ.

Trả lời :

 Từ chỉ hoạt động : ăn, uống, tỏa.

2. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống:

                (giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn)

                 Con mèo, con mèo

                 … theo con chuột

                 … vuốt, … nanh

                 Con chuột …. quanh

                 Luồn hang … hốc.

                                 (Đồng dao)

Trả lời :

                 Con mèo, con mèo

                 Đuổi theo con chuột

                 Giơ vuốt, nhe nanh

                 Con chuột chạy quanh

                 Luồn hang luồn hốc.

3. Có thể đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong câu sau :

a) Lớp em học tập tốt lao động tốt.

b) Cô giáo chúng em rất yêu thương quý mến học sinh.

c) Chúng em luôn kính trọng biết ơn các thầy giáo cô giáo.

Trả lời :

a) Lớp em học tập tốt, lao động tốt.

b) Cô giáo chúng em rất yêu thương, quý mến học sinh.

c) Chúng em luôn kính trọng, biết ơn các thầy giáo, cô giáo.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!