Luyện từ và câu: Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì ?

Phương pháp :

- Từ chỉ sự vật như : con người, đồ vật, con vật, cây cối, …

- Câu Ai là gì ? dùng để giới thiệu.

1. Tìm những từ ngữ chỉ sự vật (người, đồ vật, con vật, cây cối, …) được vẽ dưới đây:

 

- Từ chỉ người : bộ đội, công nhân.

- Đồ vật : ô tô, máy bay

- Con vật : con voi, con trâu

- Cây cối : cây dừa, cây mía

2. Tìm các từ ngữ chỉ sự vật có trong bảng sau:

Đáp án: bạn, bảng, phượng vĩ, cô giáo, nai, thước kẻ, học trò, sách, thầy giáo, cá heo.

3. Đặt câu theo mẫu dưới đây:

Luyện bài tập vận dụng tại đây!