Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa. Mở rộng vốn từ: từ ngữ chỉ nghề nghiệp

1. Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo, tìm những từ ngữ trái nghĩa điền vào chỗ trống :

2. Hãy giải thích từng từ dưới đây bằng từ trái nghĩa với nó :

a) Trẻ con

- Trái nghĩa với người lớn.

b) Cuối cùng

- Trái nghĩa với đầu tiên (ban đầu, bắt đầu, khởi đầu)

c) Xuất hiện

- Trái nghĩa với biến mất (mất tăm, mất tích)

d) Bình tĩnh

- Trái nghĩa với vội vàng (luống cuống, vội vã, cuống quýt, hốt hoảng)

3. Chọn ý thích hợp ở cột B cho các từ ngữ ở cột A :

Luyện bài tập vận dụng tại đây!