Các số có ba chữ số

I. Kiến thức cần nhớ

Số có ba chữ số gồm có hàng trăm, chục và đơn vị.

II. Đọc và viết số có ba chữ số

Phương pháp:

Em đọc lần lượt theo các hàng từ trái qua phải: trăm, chục, đơn vị.

Từ cách đọc số, em viết các chữ số ứng với các hàng rồi ghép lại thành số có ba chữ số.

Ví dụ: Viết, đọc số:

a, Số 195 đọc là……………………………………………………………………………………….

b, Số Ba trăm bảy mươi chín viết là……………………………………………………….

Giải

a, Số 195 đọc là Một trăm chín mươi lăm.

b, Số Ba trăm bảy mươi chín viết là 379.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!