Ngày - giờ

I. Kiến thức cần nhớ

II. Dạng toán: Đọc giờ trên đồng hồ

Ví dụ: Nam làm gì lúc mấy giờ?

Giải:

III. Dạng toán: Tìm đồng hồ chỉ thời gian thích hợp

Ví dụ: Tìm đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh.

Giải:

IV. Dạng toán: Tìm hai đồng hồ chỉ cùng thời gian

Ví dụ: Chọn đồng hồ điện tử chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh.