Ngày - Giờ

I. Kiến thức cần nhớ

II. Dạng toán: Quay đồng hồ theo các giờ

Phương pháp

Em quay kim giờ theo yêu cầu của bài.

Em quay kim phút đến số 12 để tạo thành giờ đúng.

Ví dụ: Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ:

a, 5 giờ, 10 giờ.

b, 19 giờ, 14 giờ.

Giải

a, Em quay đồng hồ như sau:

b, Em quay đồng hồ như sau:

III. Dạng toán: Đọc giờ trên đồng hồ

Ví dụ: Nam làm gì lúc mấy giờ?

Giải:

IV. Dạng toán: Tìm đồng hồ chỉ thời gian thích hợp

Ví dụ: Tìm đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh.

Giải:

V. Dạng toán: Tìm hai đồng hồ chỉ cùng thời gian

Ví dụ: Chọn đồng hồ điện tử chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh.