Ngày - tháng

I. Kiến thức cần nhớ

Tháng 9 có 30 ngày. Ngày 2 tháng 9 là thứ Năm, ngày 26 tháng 9 là Chủ Nhật. 

• 1 tuần có 7 ngày.

• Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 có 31 ngày.

  Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 có 30 ngày.

  Tháng 2 có 28 ngày hoặc 29 ngày.

II. Dạng toán: Tìm ngày, tháng giống nhau

Dựa vào cách đọc bằng lời rồi tìm cách viết tương ứng bằng số hoặc ngược lại, dựa vào cách viết bằng số rồi tìm cách đọc bằng lời.

Ví dụ: Tìm hai con vật có cùng ngày sinh.

Giải:

III. Dạng toán: Nêu các ngày còn thiếu trong tờ lịch

Xác định tháng đó có bao nhiêu ngày rồi điền các ngày còn thiếu trong tờ lịch.

Ví dụ: Nêu các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12 dưới đây.