Ôn tập cuối học kì II : Tiết 9

BÀI LUYỆN TẬP

A - Đọc thầm :

Bác Hồ rèn luyện thân thể

    Bác Hồ rất chăm rèn luyện thân thể. Hồi ở chiến khu Việt Bắc, sáng nào Bác cũng dậy sớm luyện tập. Bác tập chạy ở bờ suối. Bác còn tập leo núi. Bác chọn những ngọn núi cao nhất trong vùng để leo lên với bàn chân không. Có đồng chí nhắc :

- Bác nên đi giày cho khỏi đau chân.

- Cảm ơn chú. Bác tập leo chân không cho quen.

    Sau giờ tập, Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đừng với giá rét.

B - Dựa theo nội dung của bài, chọn câu trả lời đúng :

1. Câu chuyện này kể về việc gì ?

- Gợi ý : Em hãy đọc câu đầu của chuyện (“Bác Hồ rất chăm rèn luyện thân thể.”)

- Đáp án : a) Bác Hồ rèn luyện thân thể.

2. Bác Hồ rèn luyện thân thể bằng những cách nào ?

- Gợi ý : Em hãy đọc câu chuyện và chỉ ra các hoạt động của Bác.

- Đáp án : c) Chạy, leo núi, tắm nước lạnh

3. Những cặp từ nào dưới đây cùng nghĩa với nhau ?

- Gợi ý : Em hãy phân biệt nghĩa của các từ và tìm ra cặp từ có nghĩ giống nhau.

- Đáp án : c) Luyện tập – rèn luyện.

4. Bộ phận in đậm trong câu Bác tập chạy ở bờ suối trả lời cho câu hỏi nào ?

- Gợi ý : Cụm từ đó chỉ hoạt động của sự vật.

- Đáp án : a) Làm gì ?

5. Bộ phận in đậm trong câu Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét trả lời cho câu hỏi nào ?

- Gợi ý : Cụm từ đó chỉ mục đích : để …

- Đáp án : a) Để làm gì ?