Phép chia

I. Kiến thức cần nhớ - Cánh diều

II. Dạng toán: Tính kết quả của phép chia

Để tính kết quả của phép chia em dựa vào các bảng nhân.

* Ví dụ : Tính

a, 15 : 5

b, 12 : 2

Giải

a, 15 : 5

Ta nhẩm: 5 x 3 = 15 nên 15 : 5 = 3.

b, 12 : 2

Ta nhẩm : 2 x 6 = 12 nên 12 : 2 = 6.

III. Dạng bài: Lập phép chia

Em hình thành phép chia từ những thông tin đã cho.

* Ví dụ: Viết phép chia thích hợp:

Có 10 quả thông, chia cho mỗi bạn sóc 5 quả. Chia được cho 2 bạn. Ta có phép tính:

Giải

Có 10 quả thông, chia cho mỗi bạn sóc 5 quả. Chia được cho 2 bạn. Ta có phép tính: 10 : 5 = 2

Luyện bài tập vận dụng tại đây!