Phép chia

I. Kiến thức cần nhớ - Kết nối tri thức

II. Dạng toán: Tính kết quả của phép chia

Để tính kết quả của phép chia em dựa vào các bảng nhân.

* Ví dụ : Tính

a, 15 : 5

b, 12 : 2

Giải

a, 15 : 5

Ta nhẩm: 5 x 3 = 15 nên 15 : 5 = 3.

b, 12 : 2

Ta nhẩm : 2 x 6 = 12 nên 12 : 2 = 6.

III. Dạng toán: Viết phép chia từ phép nhân cho trước

Từ phép nhân cho trước, em lấy tích chia cho một thừa số sẽ được thừa số còn lại.

* Ví dụ: Với mỗi phép nhân viết hai phép chia:

a, 4 x 5 = 20

b, 3 x 6 = 18

Giải

a, 4 x 5 = 20

20 : 4 = 5

20 : 5 = 4 

b, 3 x 6 = 18

18 : 6 = 3

18 : 3 = 6

IV. Dạng bài: Lập phép chia

Em hình thành phép chia từ những thông tin đã cho.

* Ví dụ: Viết phép chia thích hợp:

Có 10 quả thông, chia cho mỗi bạn sóc 5 quả. Chia được cho 2 bạn. Ta có phép tính:

Giải

Có 10 quả thông, chia cho mỗi bạn sóc 5 quả. Chia được cho 2 bạn. Ta có phép tính: 10 : 5 = 2

V. Dạng toán: Bài toán có lời văn

a, Chia đồ vật thành các phần bằng nhau

* Ví dụ: Có 6 chấm tròn chia đều vào 3 băng giấy. Hỏi mỗi băng giấy có bao nhiêu chấm tròn ?

Cách giải

Ta chia lần lượt các chấm tròn vào các băng giấy.

Lần 1: Chia vào mỗi băng giấy 1 chấm tròn. Khi đó, mỗi băng giấy có 1 chấm tròn và còn lại 3 chấm tròn. 

Lần 2: Chia 3 chấm tròn còn lại vào 3 băng giấy.

Sau khi chia, mỗi băng giấy có 2 chấm tròn.

Vậy, khi chia đều 6 chấm tròn cho 3 băng giấy, mỗi băng giấy có 2 chấm tròn.

Giải

Mỗi băng giấy có số chấm tròn là:

6 : 2 = 3 ( chấm tròn)

Đáp số: 3 chấm tròn.

b, Chia đồ vật theo nhóm

* Ví dụ: Có 12 cái kẹo, chia cho mỗi bạn 3 cái kẹo. Hỏi có bao nhiêu bạn được chia kẹo?

Cách giải

- Lấy 3 chiếc kẹo cho bạn đầu tiên, còn lại 9 chiếc kẹo.

- Lấy 3 chiếc kẹo cho bạn thứ hai, còn lại 6 chiếc kẹo.

- Lấy 3 chiếc kẹo cho bạn thứ ba, còn lại 3 chiếc kẹo.

- Lấy 3 chiếc kẹo còn lại đưa cho bạn thứ tư.

Như vậy, có 4 bạn có kẹo.

Giải

Số bạn được chia kẹo là:

12 : 3 = 4 (bạn)

Đáp số: 4 bạn.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!