Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000

I. Kiến thức cần nhớ

Cách thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000

- Đặt tính: các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau: hàng trăm thẳng hàng trăm, hàng chục thẳng hàng chục, hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị.

- Tính: thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái : đơn vị, chục, trăm.

- Chú ý: ta nhớ từ hàng đơn vị sang tổng của hàng chục, nhớ từ hàng chục sang tổng của hàng trăm.

II. Dạng toán: Đặt tính rồi tính

Phương pháp

Bước 1: Đặt tính:

- Đặt tính theo cột dọc: số hạng thứ nhất, dấu cộng, số hạng thứ hai, dấu bằng (dấu gạch ngang)

- Khi đặt tính chú ý: các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau: hàng trăm thẳng hàng trăm, hàng chục thẳng hàng chục, hàng đơn vị thẳng hàng đon vị.

Bước 2: Tính:

- Thực hiện tính lần lượt từ phải sang trái theo các hàng đơn vị, chục, trăm.

- Chú ý: ta nhớ từ hàng đơn vị sang tổng của hàng chục, nhớ từ hàng chục sang tổng của hàng trăm.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a, 362 + 162

b, 825 + 66

Giải

III. Bài toán: Bài toán có lời văn

Phương pháp

Bước 1: Đọc và phân tích đề

- Bài toán cho các đại lượng, yêu cầu tính tổng các đại lượng.

- Bài toán cho đại lượng, yêu cầu tính giá trị nhiều hơn đại lượng đã cho.

Bước 2: Tìm cách giải thích hợp.

Bài toán yêu cầu tính tổng đại lượng, bài toán tính giá trị nhiều hơn, ta thực hiện phép tính cộng.

Bước 3: Trình bày lời giải

- Tóm tắt các đại lượng đề bài đã cho và yêu cầu của đề bài

- Bài giải: thực hiện ghi lời giải, phép tính và đáp số.

Bước 4: Kiểm tra lại kết quả và phần trình bày của mình.

Ví dụ: Một nông trại nuôi 378 con gà đẻ trứng và 550 con gà lấy thịt. Hỏi nông trại nuôi tất cả bao nhiêu con gà?

Giải

Tóm tắt

Gà đẻ trứng: 378 con

Gà lấy thịt: 550 con

Tất cả : ……. con gà?

Bài giải

Nông trại nuôi tất cả số con gà là:

378 + 550 = 928 (con)

Đáp số: 928 con gà.

IV. Dạng toán: Tính giá trị biểu thức

Phương pháp

- Biểu thức có thể gồm các phép cộng.

- Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải.

Ví dụ: Tính:

a, 168 + 207 + 200

b, 521 + 85 + 102

Giải

a, 168 + 207 + 200 = 375 + 200 = 575

b, 521 + 85 + 102 = 606 + 102 = 708

V. Dạng toán: Thực hiện phép tính và so sánh các số trong phạm vi 1000

Phương pháp

Bước 1: Thực hiện phép tính cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000; cộng có nhớ trong phạm vi 1000

Bước 2: So sánh các kết quả đã tìm được và trả lời yêu cầu của bài.

Ví dụ 1: Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ trống thích hợp.

a, 363 + 528 ………..802

b, 736 + 72 ………..900

c, 364 + 19………… 420

Giải

a, 363 + 528 = 891

Vì 891 > 802 nên 363 + 528 > 802.

b, 736 + 72   = 808

Vì 808 < 900 nên 736 + 72 < 900

c, 364 + 19 = 383

Vì 383 < 420 nên 364 + 19 < 420

Ví dụ 2: Bóng đén sẽ phát sáng khi kết quả phép tính là số đọc ở nguồn điện. Quan sát tranh rồi cho biết chiếc bóng đèn nào sẽ sáng.

Giải

Bóng đèn A: 264 + 375 = 639. Đọc : Sáu trăm ba mươi chín.

Bóng đèn B: 153 + 450 = 603. Đọc: Sáu trăm linh ba.

Bóng đèn C: 267 + 347 = 614. Đọc: Sáu trăm mười bốn.

Như vậy, bóng đèn B có kết quả trùng với số đọc ở nguồn điện nên bóng đèn B sáng.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!