Phép cộng có tổng bằng 10

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Em cần ghi nhớ các cặp số có tổng bằng  là:

\(10 = 1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6 = 5 + 5\)

- Vận dụng tìm được số còn thiếu trong phép cộng có tổng bằng $10$ , cộng nhẩm \(10\) với một số và xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số \(12\).

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

- Thực hiện phép cộng các số.

Chú ý: Đối với trường hợp có nhiều phép tính cộng liên tiếp thì các cặp số có tổng bằng  thì nên ưu tiên tính trước

Ví dụ: Tính \(3 + 5 + 7\)

Giải:

\(3 + 5 + 7 = 3 + 7 + 5 = 10 + 5 = 15\)

Giá trị cần tìm là \(15\)

Dạng 2: Tìm số còn thiếu trong phép cộng có tổng bằng ${\bf{10}}$

- Nhẩm các số có tổng bằng \(10\)

- Điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: \(3 + ... = 10\)

Giải:

Nhẩm \(3 + 7 = 10\)

Số cần điền vào chỗ chấm là \(7\)

Dạng 3: Xem giờ

- Xác định kim giờ, kim phút của đồng hồ.

- Khi kim phút chỉ vào số \(12\), kim giờ chỉ vào số nào thì ta đọc giờ đó.

Ví dụ: Đồng hồ dưới đây đang chỉ mấy giờ ?

Giải:

Đồng hồ trong hình đang có kim phút chỉ vào số \(12\), kim giờ chỉ vào số \(3\) nên ta đọc giờ tương ứng với đồng hồ đó là \(3\) giờ.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!