Phép nhân

I. Kiến thức cần nhớ - Kết nối chi thức

II. Dạng bài: Tính kết quả của phép nhân

 

- Nhẩm phép cộng các số giống nhau để tìm được giá trị của phép nhân.

Ví dụ: Thực hiện phép tính nhân dưới đây:  

Giải

5 x 2 = 5 + 5 = 10

Vậy 5 x 2 = 10.

III. Dạng toán: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân

- Xác định giá trị của từng số hạng.

- Xác định số lượng của các số hạng.

- Lấy hai số vừa tìm được nhân với nhau.

 

Ví dụ: Viết phép tính cộng 3 + 3 + 3 + 3 + 3 thành phép tính nhân.

Giải

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 5 = 15

IV. Dạng toán: Lập phép nhân

- Thường bài toán sẽ đưa ra bức tranh và yêu cầu xác định số lượng đối tượng trong tranh.

- Xác định số lượng đối tượng của một nhóm.

- Xác định số nhóm.

- Lấy hai số đã tìm được nhân với nhau.

Ví dụ: Có tất cả bao nhiêu chú vịt con?

Giải

Ta thấy: 4 chú vịt con được lấy 5 lần.

Ta có phép tính: 4 x 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20

Vậy có tất cả 20 chú vịt con.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!