Số bị chia - Số chia - Thương

I. Kiến thức cần nhớ - Kết nối tri thức

II. Dạng toán: Nêu số bị chia, số chia, thương

Ví dụ: Xác định số bị chia, số chia, thương và điền vào ô trống thích hợp:

Phép tính 24 : 6 = 4 20 : 2 = 10
Số bị chia    
Số chia    
Thương    

Giải

Phép tính 24 : 6 = 4 20 : 2 = 10
Số bị chia 24 20
Số chia 6 2
Thương 4 10

 

III. Dạng bài: Tìm thương khi biết số bị chia và số chia.

Ví dụ: Tìm thương cho phép chia, biết:

a, Số bị chia là 12, số chia là 2.

b, Số bị chia là 30, số chia là 5

Giải

a, Số bị chia là 12, số chia là 2.

Ta viết được phép chia: 12 : 2 = 6.

Thương của phép chia là 6.

b, Số bị chia là 30, số chia là 5.

Ta viết được phép chia: 30 : 5 = 6

Thương của phép chia là 6.

IV. Dạng toán: Lập phép chia từ các số bị chia, số chia và thương đã cho.

Ví dụ: Từ những thẻ số đã cho, em hãy lập hai phép chia:

Giải

Từ ba số 2, 8, 4 ta lập được hai phép chia:

8 : 2 = 4

8 : 4 = 2

Luyện bài tập vận dụng tại đây!