Số bị trừ, số trừ, hiệu

I. Kiến thức cần nhớ - KNTTVCS

II. Dạng toán: Gọi tên các thành phần của phép tính (Nêu số bị trừ, số trừ, hiệu trong mỗi phép tính).

Ví dụ: Nêu số bị trừ, số trừ, hiệu trong mỗi phép tính sau:

a) 17 – 5 = 12                                 b) \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{68}\\{25}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,43}\end{array}\)

Giải:

*) Trong phép tính 17 – 5 = 12 :

• 27 là số bị trừ.

• 5 là số trừ

• 12 hoặc 175 gọi là hiệu.

*) Trong phép tính \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{68}\\{25}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,43}\end{array}\):

• 68 là số bị trừ.

• 25 là số trừ

43 hoặc 6825 gọi là hiệu.

III. Dạng toán: Tìm hiệu khi biết số bị trừ và số trừ/ Tìm số bằng cách làm phép trừ.

Để tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính hiệu, biết:

a) Số bị trừ là 49, số trừ là 6.

b) Số bị trừ là 88, số trừ là 34.

Giải: 

\(\begin{array}{*{20}{c}}{a)\,\,}\\{}\\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{49}\\{\,\,6}\end{array}}\\\hline{\,\,\,43}\end{array}\)                                 \(\begin{array}{*{20}{c}}{b)\,\,}\\{}\\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{88}\\{34}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,54}\end{array}\)

Ví dụ 2: Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Giải:

Quan sát ví dụ mẫu ta thấy tổng hai số ở hàng dưới bằng số ở hàng trên, hay số còn thiếu bằng hiệu của số ở hàng trên và số đã biết ở hàng dưới.

Ta có:   50 – 20 = 30 ;

             60 – 40 = 20.

Vậy ta có kết quả như sau: 

IV. Dạng toán: Từ các số bị trừ, số trừ và hiệu, lập các phép trừ thích hợp.

Ví dụ: Từ các số bị trừ, số trừ và hiệu, em hãy lập các phép trừ thích hợp.

Giải:

Từ các số bị trừ, số trừ và hiệu đã cho, ta có thể lập được các phép trừ như sau:

          45 – 2 = 43;

          54 – 32 = 22.

V. Dạng toán: Toán có lời văn.

Ví dụ: Một bến xe có 18 ô tô, sau đó có 6 xe rời bến. Hỏi bến xe còn lại bao nhiêu ô tô?

Giải:

Ta có:          15 – 3 = 12.

Vậy: Bến xe còn lại 12 ô tô.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!