So sánh các số có ba chữ số

I. Kiến thức cần nhớ

Các so sánh các số có ba chữ số:

- Trước hết, ta so sánh các số hàng trăm. Số nào có chữ số hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn.

- Nếu các số hàng trăm bằng nhau, ta so sánh đến hàng chục. Số nào có hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn.

- Nếu các số hàng chục bằng nhau, ta so sánh đến hàng đơn vị. Số nào có số hàng đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn

- Nếu các số hàng trăm, chục, đơn vị bằng nhau thì các số đó bằng nhau.

II. Dạng bài: So sánh các số có ba chữ số

Phương pháp

So sánh lần lượt các hàng từ trái sang phải.

- Trước hết, ta so sánh các số hàng trăm. Số nào có chữ số hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn.

- Nếu các số hàng trăm bằng nhau, ta so sánh đến hàng chục. Số nào có hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn.

- Nếu các số hàng chục bằng nhau, ta so sánh đến hàng đơn vị. Số nào có số hàng đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn

- Nếu các số hàng trăm, chục, đơn vị bằng nhau thì các số đó bằng nhau.

Ví dụ: Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ trống thích hợp.

a, 189 ……… 200

b, 239 ……….243

c, 452………..451

d, 340 ……….340

Giải

a, 189 < 200

b, 239 < 243

c, 452 > 451

d, 340 = 340

III. Dạng toán: Sắp xếp các số có ba chữ số theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần

Phương pháp

Bước 1: So sánh lần lượt các hàng từ trái sang phải. 

- Trước hết, ta so sánh các số hàng trăm. Số nào có chữ số hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn. 

- Nếu các số hàng trăm bằng nhau, ta so sánh đến hàng chục. Số nào có hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn. 

- Nếu các số hàng chục bằng nhau, ta so sánh đến hàng đơn vị. Số nào có số hàng đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn

Bước 2: Sắp xếp các số theo thứ tự đề bài yêu cầu

- Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn ( thứ tự tăng dần): số nào bé hơn viết trước, số nào lớn hơn viết sau. 

- Sắp xếp theo thứ tự lớn đến bé ( thứ tự giảm dần ): số nào lớn hơn viết trước, số nào bé hơn viết sau. 

Ví dụ: Sắp xếp các số 370; 412; 600; 130 theo thứ tự từ bé đến lớn. 

Giải

Bước 1: So sánh lần lượt các hàng từ trái sang phải. 

So sánh chữ số hàng trăm ta thấy 130 < 370 < 412 < 600.

Bước 2: Sắp xếp các số theo thứ tự đề bài yêu cầu

Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 130; 370; 412; 600.

IV. Dạng toán: Tạo số có ba chữ số và xác định số lớn nhất, số bé nhất.

Phương pháp

Bước 1: Tạo các số có ba chữ số theo yêu cầu của đề bài 

- Em chọn các chữ số làm hàng trăm, chục, đơn vị. 

- Chú ý: Trường hợp lập số có ba chữ số khác nhau, không được chọn cùng một chữ số vào hai vị trí. 

Bước 2: So sánh các số đã tạo được và xác định số lớn nhất, số bé nhất. 

- So sánh các số lần lượt theo các hàng: trăm, chục, đơn vị. 

- Xác định số lớn nhất, số bé nhất. 

Ví dụ: Từ ba tấm thẻ ghi các số 2; 3; 5 mỗi bạn đã tạo được một số có ba chữ số khác nhau. 

a, Trong bốn số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất.

b, Có thể tạo được một số có ba chữ số khác nhau lớn hơn bốn số đó hay không? Số đó là số nào?

Giải

a, Trong các số 253; 235; 352; 325

- Số lớn nhất là số 352

- Số bé nhất là số 235

b, Vì chữ số 5 chưa được lấy làm hàng trăm nên có thể tạo được số có ba chữ số khác nhau lớn hơn các số đã lập.

Số đó là 523; 532.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!