So sánh các số tròn trăm, tròn chục

I. Kiến thức cần nhớ

1. So sánh các số tròn trăm 

Khi so sánh các số tròn trăm, ta so sánh các chữ số hàng trăm với nhau: số nào có chữ số hàng trăm càng lớn thì giá trị càng lớn.

2. So sánh các số tròn chục 

Cách so sánh các số tròn chục có ba chữ số: So sánh lần lượt từ hàng trăm đến hàng chục.

- Số nào có chữ số hàng trăm càng lớn thì giá trị càng lớn.

- Nếu chữ số hàng trăm bằng nhau, ta so sánh đến chữ số hàng chục: Số nào có chữ số hàng chục càng lớn thì giá trị càng lớn.

II. Dạng bài: So sánh các số tròn trăm

Phương pháp:

Ta so sánh các chữ số hàng trăm với nhau: số nào có chữ số hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn, số nào có chữ số hàng trăm nhỏ hơn thì số ấy nhỏ hơn.

Ví dụ: Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ chấm thích hợp.

300……. 500

700 …….200

Giải

300 < 500

700 > 200

III. Dạng bài: So sánh các số tròn chục

Phương pháp: So sánh lần lượt từ hàng trăm đến hàng chục.

- Số nào có chữ số hàng trăm càng lớn thì giá trị càng lớn (không cần so sánh chữ số hàng chục).

- Nếu chữ số hàng trăm bằng nhau, ta so sánh đến chữ số hàng chục:

+ Số nào có chữ số hàng chục càng lớn thì giá trị càng lớn.

+ Hai số có chữ số hàng chục bằng nhau thì bằng nhau.

Ví dụ: Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ chấm thích hợp.

450 ……. 380

820 ……..870

Giải

450 > 380

820 < 870

IV. Dạng bài: Tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất trong nhóm số đã cho.

Phương pháp:

Bước 1: So sánh các số đã cho lần lượt từ hàng trăm đến hàng chục.

- Số nào có chữ số hàng trăm càng lớn thì giá trị càng lớn (không cần so sánh chữ số hàng chục).

- Nếu chữ số hàng trăm bằng nhau, ta so sánh đến chữ số hàng chục: Số nào có chữ số hàng chục càng lớn thì giá trị càng lớn.

Bước 2: Viết số theo yêu cầu của đề bài.

Ví dụ: Trong các số 600; 200; 590; 370 số nào là số lớn nhất?

Giải

Trong các số 600; 200; 590; 370 số nào là số 600.

V. Dạng bài: Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần

Phương pháp:

Bước 1: So sánh các số đã cho: So sánh các số đã cho lần lượt từ hàng trăm đến hàng chục.

- Số nào có chữ số hàng trăm càng lớn thì giá trị càng lớn (không cần so sánh chữ số hàng chục).

- Nếu chữ số hàng trăm bằng nhau, ta so sánh đến chữ số hàng chục:

+ Số nào có chữ số hàng chục càng lớn thì giá trị càng lớn.

+ Hai số có chữ số hàng chục bằng nhau thì bằng nhau.

Bước 2: Sắp xếp các số theo thứ tự đề bài yêu cầu

- Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn ( thứ tự tăng dần): số nào bé hơn viết trước, số nào lớn hơn viết sau.

- Sắp xếp theo thứ tự lớn đến bé ( thứ tự giảm dần ): số nào lớn hơn viết trước, số nào bé hơn viết sau.

Ví dụ: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần.

500; 560; 400; 490

Chú ý: Thứ tự tăng dần là thứ tự từ bé đến lớn.

Giải

Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần: 400; 490; 500; 560.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!